Secția Administrație publică

Alexandru Malai

Alexandru Malai,

Șef Secție

Adresa: or. Orhei, bd M. Eminescu, 2

E-mail: sectiaap@yahoo.com

Telefon de contact: 20662, 076700512

Regulament: Regulament de organizare şi funcţionare a Secţiei Administraţie Publică

Date de contact:

Funcția Nume/prenume Număr Serviciu E-mail
Șef Secție Malai Alexandru 21302

076700512

sectiaap@yahoo.com
Specialist superior Mîțu Svetlana 20743

078208071

svetlanamitu@yahoo.com
Specialist superior Stolerenco Alexandru 24432

060189329

Specialist Digori Iurie 23868

076703863

iuriedigori@mail.md

Obiective fundamentale  ale Secţiei Administraţie Publică:

– promovarea politicii statului în domeniul administraţiei publice în teritoriul administrat;
– supravegherea respectării cadrului legal în teritoriu;
– acordarea ajutorului metodologic, informaţional şi practic tuturor categoriilor de funcţionari;
– asigurarea unei activităţi prodigioase a Consiliului Raional.

Obiective operaţionale:
Secţia exercită următoarele atribuţii principale:

– coordonează şi controlează, prin deplasări în teritoriu, prin analiza documentelor parvenite şi alte metode, activitatea desfăşurată de organele administraţiei publice locale, exercitarea atribuţiilor care le revin, conform legii;
– informează în mod sistematic conducerea raionului despre principalele probleme din unităţile administrativ-teritoriale şi măsurile luate pentru prevenirea sau înlăturarea neajunsurilor;
– asigură participarea colaboratorilor Secţiei la şedinţele consiliilor locale şi la alte acţiuni importante ale organelor locale, pe care le sprijină în soluţionarea problemelor cu care se confruntă;
– participă la elaborarea măsurilor necesare pentru realizarea programelor de activitate curentă şi de perspectivă ale Consiliului raional;
– organizează şedinţele  Consiliului Raional (elaborarea scenariului şi ordinii de zi, anunţarea consilierilor, expedierea materialelor şi alte măsuri);
– participă la elaborarea proiectelor de decizii ale Consiliului Raional în problemele ce ţin de competenţa sa;
– acordă ajutor metodologic şi practic primăriilor în organizarea lucrărilor de secretariat, la pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor, contribuie la conlucrarea cu direcţiile, secţiile Consiliului Raional, unităţile economice şi organizaţiile obşteşti din teritoriul subordonat;
– efectuează controlul executării actelor normative emise de organele ierarhic superioare şi a deciziilor Consiliului Raional, a dispoziţiilor preşedintelui raionului;
– participă, după caz, la elaborarea avizelor asupra proiectelor de legi, regulamente, hotărâri, elaborate de organele ierarhic superioare, referitoare la administraţia publică locală;
– contribuie la asigurarea transparenţei activităţii Consiliului Raional şi a primăriilor orăşeneşti, comunale şi săteşti şi contribuie la propagarea legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova prin mijloace de informare în masă;
– conlucrează şi coordonează activitatea în domeniul protecţiei civile din raion, serviciului de alternativă, problemelor funcţionării limbilor şi relaţiilor interetnice;
– primeşte şi duce evidenţa corespondenţei, prezintă preşedintelui raionului informaţii despre îndeplinirea actelor legislative şi altor documente respective, urmăreşte efectuarea în termen a lucrărilor de secretariat;
– duce evidenţa executării Decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, Hotărârilor Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, a deciziilor Consiliului raional şi dispoziţiilor Preşedintelui raionului;
– informează populaţia despre activitatea Consiliului prin organizarea editării buletinelor informative, prospectelor, panourilor, expoziţiilor, foilor volante cât şi prin convocarea conferinţelor de presă, seminarelor ş.a.;
– organizează primirea în audienţă a cetăţenilor de către preşedinte;
– asigură evidenţa şi examinarea petiţiilor precum şi efectuarea controlului asupra executării legii cu privire la petiţionare, informează petiţionarul şi organele ierarhic superioare despre măsurile întreprinse;
– asigură pachetul de firmă al Consiliului Raional;
– coordonează activitatea primăriilor în relaţiile cu publicul, examinarea petiţiilor şi executarea lucrărilor de secretariat;
– conlucrează cu Academia de Administrare Publică cu diverse Programe în Republica Moldova (“TACIS”, “SOROS”, “VIITORUL” etc.) în vederea perfecţionării cadrelor, modernizarea funcţionării administraţiei publice;
– coordonează activitatea în vederea înfrăţirii localităţilor din raionul Orhei cu localităţi similare din alte ţări şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale în stabilirea unor relaţii directe economice, culturale, sportive, turistice etc. cu organele similare din alte ţări;
– conlucrează cu alte direcţii, secţii ale Consiliului Raional în vederea stabilirii şi menţinerii unui sistem informaţional pentru managementul resurselor umane;
– analizează obiecţiile, sesizările, propunerile şi interpelările consilierilor Consiliului Raional, exercită controlul executării măsurilor pentru îndeplinirea lor;
– studiază formele şi metodele avansate de activitate a organelor administraţiei publice locale din ţară şi de peste hotare, generalizează experienţa progresistă şi adoptă măsuri pentru popularizarea ei, amenajează şi asigură activitatea cabinetului metodic în ajutorul consilierilor şi funcţionarilor publici;
– conlucrează cu alte direcţii, secţii subordonate Consiliului Raional;
– îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de conducerea Consiliului raional Orhei şi Preşedintele raionului.